Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
8
 • Bà Đặng Thị Ánh Ngọc
  29/08
 • Ông Đinh Ngọc Phương
  08/08
 • Ông Lê Văn Phương
  06/08
 • Bà Nguyễn Thị Tiến
  04/08
    
Chi tiết tin tức
Thực hiện Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 11/02/2009 10:23 .Lượt xem: 2036 lượt.

Ngày 27/11/2008, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 4346 /UBND - NC về việc thực hiện kê khai bổ sung và báo cáo  kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 có nội dung như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2007 để nộp cho các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đến nay một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố chưa hoàn thành việc kê khai lần đầu, đã làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh về tình hình chấp hành các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Để đảm bảo thực hiện đúng qui định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6498/VPCP-KNTN ngày 01/10/2008 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đề nghị các thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị mình; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện kê khai, nộp bản kê khai theo đúng qui định. Quá trình thực hiện lưu ý một số nội dung sau: 

 

I. Kê khai lần đầu và kê khai bổ sung năm 2008:

1. Căn cứ qui định về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung vào danh sách (hoặc lập danh sách nếu chưa lập) những cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập để quản lý, theo dõi.

2. Căn cứ các qui định về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện kê khai, xác minh (nếu có) tài sản, thu nhập năm 2008, cụ thể:

- Đối với những người đến năm 2008 mới bắt đầu thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo qui định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và những người thuộc diện đối tượng qui định tại Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì năm 2008 chỉ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

- Đối với những người từ năm 2007 đã thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập và đã kê khai lần đầu thì phải kê khai bổ sung theo qui định; nếu đến nay vẫn chưa kê khai lần đầu thì phải kê khai lần đầu phải hoàn thành dứt điểm ngay trong tháng 11 năm 2008, sau đó kê khai bổ sung theo qui định. Bản kê khai tài sản thu nhập bổ sung áp dụng theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ. (có Mẫu số 01 kèm theo).

3. Việc lưu giữ, quản lý các bản kê khai tài sản thu nhập:

Bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung của các CB,CC thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý được lưu giữ tại 04 cơ quan sau: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lưu giữ 01 bản chính; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ lưu giữ 01 bản sao; Thanh tra tỉnh lưu giữ 01 bản sao; cơ quan quản lý hồ sơ của CB,CC lưu giữ 01 bản sao.

Bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung của các CB,CC thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thành ủy (sau đây gọi tắt là Huyện ủy) quản lý được lưu giữ tại 04 cơ quan sau: Ban Tổ chức Huyện uỷ lưu giữ 01 bản chính, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ lưu giữ 01 bản sao, Thanh tra huyện, thành phố lưu giữ 01 bản sao, cơ quan quản lý hồ sơ của CB,CC lưu giữ 01 bản sao.

Ngoài 02 trường hợp nêu trên, bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung của các CB,CC còn lại được lưu giữ trong hồ sơ CB,CC của cơ quan quản lý CB,CC.

Công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2008 phải hoàn thành chậm nhất là ngày 15/12/2008.

Nếu CB,CC,VC thuộc diện phải thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập mà không thực hiện kê khai kịp thời thì đề nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý có hình thức xử lý kỷ luật theo qui định của Nhà nước; nếu CB,CC,VC thuộc diện phải  kê khai minh bạch tài sản và thu nhập là đảng viên mà không thực hiện kê khai kịp thời thì đề nghị Cấp ủy các cấp xem xét và có hình thức xử lý theo qui định của Đảng.

Lưu ý: Chỉ thực hiện xác minh khi có những căn cứ yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập được quy định tại Điều 16 Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, cụ thể:

“Việc yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện khi có một trong những căn cứ sau đây:  

1. Khi có kết luận của cơ quan Kiểm tra Đảng, cơ quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến hành vi tham nhũng.  

2. Khi có tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà tố cáo, phản ánh đó có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có căn cứ để xác minh về sự không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai và người tố cáo, phản ánh nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cam kết hợp tác đầy đủ, cung cấp tài liệu mà mình có cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.” 

II. Tổng hợp kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2008:  

 

- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh (trừ các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh) tổ chức tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2008 thuộc phạm vi quản lý. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2008 thuộc phạm vi quản lý và kể cả các đối tượng thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

Các báo nêu trên gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất là ngày 15/12/2008. Nội dung báo cáo theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm; ngoài việc gửi văn bản báo cáo, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gửi dữ liệu điện tử qua hộp thư pctnttqnam@yahoo.com.vn để tổng hợp, theo dõi về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trước khi tổng hợp báo cáo, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lưu ý rà soát kỹ kết quả thực hiện, nhất là số liệu về xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và việc phát hiện những trường hợp kê khai không trung thực (nếu có).  

 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2008, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương và hoàn thành dứt điểm để UBND tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2008./.

 

File đính kèm: Thong ke ket qua KKMBTSTN  2008

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng
Người tố cáo tham nhũng được thưởng tối đa 5 tỉ đồng
Gần 90% tài sản tham nhũng “lọt lưới”
Tham nhũng là sự lạm dụng quyền lực được trao để tư lợi
Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp
Đã đến lúc xử tội “tham nhũng nhà công vụ”
Sửa luật để mạnh tay hơn với tham nhũng
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã phát huy tác dụng
Làm tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại các dự án sử dụng vốn ODA
Tập trung giám định phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng
    
1   2   3  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập