Dữ liệu đang được cập nhật...
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư KNTC năm 2023 - Cấp huyện
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư KNTC năm 2023 - Cấp tỉnh
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư KNTC năm 2023 - Cấp xã

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn