• Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư KNTC năm 2022 - Cấp xã
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư KNTC năm 2022 - Cấp tỉnh
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư KNTC năm 2022 - Cấp huyện