TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Thị Phương
Bà Đặng Thị Phương

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

2 Trần Văn Thanh
Ông Trần Văn Thanh

Chức vụ: Thanh tra viên

3 Trần Thị Minh Thùy
Bà Trần Thị Minh Thùy

Chức vụ: Cán sự

4 Trần Thị Thanh Tuyền
Bà Trần Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Nhân viên

5 Trần Chánh Tín
Ông Trần Chánh Tín

Chức vụ: Nhân viên

6 Nguyễn Đức Tiến
Ông Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh thanh tra

7 Nguyễn Đỏ
Ông Nguyễn Đỏ

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

8 Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

9 Huỳnh Ngọc Tiên
Ông Huỳnh Ngọc Tiên

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

10 Nguyễn Quang Anh
Ông Nguyễn Quang Anh

Chức vụ: Chánh thanh tra

11 Bùi Cao Vân
Ông Bùi Cao Vân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

12 Pra Phương
Ông Pra Phương

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

13 Phạm Thị Thu Huyền
Bà Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ: Chuyên viên

14 Ngô Thị Thùy Liêm
Bà Ngô Thị Thùy Liêm

Chức vụ: Thanh tra viên

15 Huỳnh Thị Quyên
Bà Huỳnh Thị Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

16 Trần Phước
Ông Trần Phước

Chức vụ: Thanh tra viên chính

17 Lê Đỗ Tuấn Khương
Ông Lê Đỗ Tuấn Khương

Chức vụ: Thanh tra viên

18 Trương Văn Tâm
Ông Trương Văn Tâm

Chức vụ: Thanh tra viên

19 Trần Hữu Quang
Ông Trần Hữu Quang

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Phan Thanh Hưng
Ông Phan Thanh Hưng

Chức vụ: Thanh tra viên