TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Kế toán

42 Nguyễn Thị Linh Ka
Bà Nguyễn Thị Linh Ka

Chức vụ: Thanh tra viên

43 Nguyễn Thị Hoài Thanh
Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

44 Đặng Thị Ánh Ngọc
Bà Đặng Thị Ánh Ngọc

Chức vụ: Văn thư

45 Trần Tám
Ông Trần Tám

Chức vụ: Chánh thanh tra

46 Nguyễn Đình Bảy
Ông Nguyễn Đình Bảy

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

47 Trần Thị Phương Nhật Mai
Bà Trần Thị Phương Nhật Mai

Chức vụ: Chuyên viên

48 Trịnh Thị Thanh Hải
Bà Trịnh Thị Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

49 Võ Tiến Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

50 Lê Thị Thu Ba
Bà Lê Thị Thu Ba

Chức vụ: Chuyên viên

51 Nguyễn Thị Thiết
Bà Nguyễn Thị Thiết

Chức vụ: Chuyên viên

52 Nguyễn Thị Kim Thanh
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

53 Nguyễn Văn Tân
Ông Nguyễn Văn Tân

Chức vụ: Thanh tra viên

54 Đặng Thị Xuân Lệnh
Bà Đặng Thị Xuân Lệnh

Chức vụ: Thanh tra viên

55 Phan Văn Tuấn
Ông Phan Văn Tuấn

Chức vụ: Thanh tra viên

56 Trần Ngọc Hòa
Ông Trần Ngọc Hòa

Chức vụ: Chánh thanh tra

57 Võ Thanh Lân
Ông Võ Thanh Lân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

58 Lê Tấn Hòa
Ông Lê Tấn Hòa

Chức vụ: Thanh tra viên

59 Phạm Thị Lan Trinh
Bà Phạm Thị Lan Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

60 Trần Hồng
Ông Trần Hồng

Chức vụ: Chánh thanh tra