TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Trần Tiến Cường
Ông Trần Tiến Cường

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

142 Võ Quốc Sử
Ông Võ Quốc Sử

Chức vụ: Thanh tra viên

143 Đinh Thị Hồng Anh
Bà Đinh Thị Hồng Anh

Chức vụ: Thanh tra viên

144 Nguyễn Thanh Vũ
Ông Nguyễn Thanh Vũ

Chức vụ: Thanh tra viên

145 Nguyễn Thạch Anh
Ông Nguyễn Thạch Anh

Chức vụ: Chuyên viên

146 Trần Thanh Tuấn
Ông Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

147 Đoàn Văn Tùng
Ông Đoàn Văn Tùng

Chức vụ: Chánh thanh tra

148 Châu Văn Lập
Ông Châu Văn Lập

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

149 Lưu Đức Phương
Ông Lưu Đức Phương

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

150 Phan Công Thứ
Ông Phan Công Thứ

Chức vụ: Thanh tra viên

151 Lê Thị Kim Yến
Bà Lê Thị Kim Yến

Chức vụ: Thanh tra viên

152 Huỳnh Thị Phong
Bà Huỳnh Thị Phong

Chức vụ: Thanh tra viên

153 Võ Văn vinh
Ông Võ Văn vinh

Chức vụ: Chuyên viên

154 Phan Tấn Quang
Ông Phan Tấn Quang

Chức vụ: Chánh thanh tra

155 Nguyễn Thị Xuân
Bà Nguyễn Thị Xuân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

156 Cao Xuân An
Ông Cao Xuân An

Chức vụ: Thanh tra viên

157 Cao Thị Phương Hạnh
Bà Cao Thị Phương Hạnh

Chức vụ: Thanh tra viên

158 Nguyễn Thị Thùy Vui
Bà Nguyễn Thị Thùy Vui

Chức vụ: Thanh tra viên

159 Võ Thanh Thọ
Ông Võ Thanh Thọ

Chức vụ: Cán bộ thanh tra

160 Ca Quý
Ông Ca Quý

Chức vụ: Thanh tra viên