Thanh tra Tỉnh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đức Tiến
Ông Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Nguyễn Đỏ
Ông Nguyễn Đỏ

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Huỳnh Ngọc Tiên
Ông Huỳnh Ngọc Tiên

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

4 Lê Văn Phương
Ông Lê Văn Phương

Chức vụ: Trưởng phòng

5 Nguyễn Thị Tuyết Em
Bà Nguyễn Thị Tuyết Em

Chức vụ: Phó trưởng phòng

6 Đoàn Ngọc Anh Sơn
Ông Đoàn Ngọc Anh Sơn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

7 Hà Đức Thành
Ông Hà Đức Thành

Chức vụ: Thanh tra viên chính

8 Nguyễn Văn Việt
Ông Nguyễn Văn Việt

Chức vụ: Thanh tra viên

9 Nguyễn Thị Diệu Ngọc
Bà Nguyễn Thị Diệu Ngọc

Chức vụ: Thanh tra viên

10 Nguyễn Văn Ảnh
Ông Nguyễn Văn Ảnh

Chức vụ: Trưởng phòng

11 Phan Thanh Hưng
Ông Phan Thanh Hưng

Chức vụ: Thanh tra viên chính

12 Lê Thị Hà Uyên
Bà Lê Thị Hà Uyên

Chức vụ: Thanh tra viên

13 Lê Văn Tân
Ông Lê Văn Tân

Chức vụ: Thanh tra viên

14 Võ Thị Thu Sương
Bà Võ Thị Thu Sương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

15 Võ Văn Nhân
Ông Võ Văn Nhân

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Trần Phước
Ông Trần Phước

Chức vụ: Phó trưởng phòng

17 Huỳnh Thị Quyên
Bà Huỳnh Thị Quyên

Chức vụ: Thanh tra viên

18 Ngô Thị Thùy Liêm
Bà Ngô Thị Thùy Liêm

Chức vụ: Thanh tra viên

19 Nguyễn Thị Kim Linh
Bà Nguyễn Thị Kim Linh

Chức vụ: Thanh tra viên

20 Lê Xuân Hòa
Ông Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Thanh tra viên