Sở Khoa học công nghệ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Tân
Ông Nguyễn Văn Tân

Chức vụ: Thanh tra viên

2 Đặng Thị Xuân Lệnh
Bà Đặng Thị Xuân Lệnh

Chức vụ: Thanh tra viên

3 Phan Văn Tuấn
Ông Phan Văn Tuấn

Chức vụ: Thanh tra viên