Sở Tài nguyên & Môi trường


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trịnh Thị Thanh Hải
Bà Trịnh Thị Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

2 Võ Tiến Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

3 Lê Thị Thu Ba
Bà Lê Thị Thu Ba

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Thiết
Bà Nguyễn Thị Thiết

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Kim Thanh
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Chức vụ: Chuyên viên