Sở Xây dựng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trịnh Xuân Thái
Ông Trịnh Xuân Thái

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Trần Viết Hoa
Ông Trần Viết Hoa

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Phụ trách bộ phận thanh tra HC-PC

4 Nguyễn Vĩnh Hưng
Ông Nguyễn Vĩnh Hưng

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Trần Quốc Thành
Ông Trần Quốc Thành

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Ngọc Tâm
Ông Trần Ngọc Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

8 Lương Văn Ba
Ông Lương Văn Ba

Chức vụ: Chuyên viên