Huyện Điện Bàn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Hòa
Ông Nguyễn Hữu Hòa

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Nguyễn Thị Phúc
Bà Nguyễn Thị Phúc

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Đặng Công Nhiên
Ông Đặng Công Nhiên

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

4 Đỗ Xuân Anh
Ông Đỗ Xuân Anh

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Trà Văn Trung
Ông Trà Văn Trung

Chức vụ: Thanh tra viên

6 Phùng Văn Bá
Ông Phùng Văn Bá

Chức vụ: Chuyên viên

7 Hồ Thị Minh Nguyệt
Bà Hồ Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Thanh tra viên

8 Trần Quang Trung
Ông Trần Quang Trung

Chức vụ: Thanh tra viên