Huyện Hiệp Đức


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình Bình
Ông Nguyễn Đình Bình

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Nguyễn Văn Đào
Ông Nguyễn Văn Đào

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Trần Thị Ngọc Hằng
Bà Trần Thị Ngọc Hằng

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Nguyễn Thị Minh Cảnh
Bà Nguyễn Thị Minh Cảnh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Diệu Thu
Bà Nguyễn Thị Diệu Thu

Chức vụ: Chuyên viên