Huyện Nông Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Xuân Thanh
Ông Trần Xuân Thanh

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

2 Lý Xuân Thanh
Ông Lý Xuân Thanh

Chức vụ: Chánh thanh tra

3 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

4 Lê Văn Tân
Ông Lê Văn Tân

Chức vụ: Chuyên viên

5 Vũ Trần Khánh Đoan
Ông Vũ Trần Khánh Đoan

Chức vụ: Nhân viên