Văn phòng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Thị Thúy Hà
Bà Võ Thị Thúy Hà

Chức vụ: Chánh văn phòng

2 Hoàng Ngọc Anh
Ông Hoàng Ngọc Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Thanh Nhung
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung

Chức vụ: Thanh tra viên chính

4 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Kế toán

5 Nguyễn Thị Linh Ka
Bà Nguyễn Thị Linh Ka

Chức vụ: Thanh tra viên

6 Nguyễn Thị Hoài Thanh
Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

7 Đặng Thị Ánh Ngọc
Bà Đặng Thị Ánh Ngọc

Chức vụ: Văn thư