Phòng Nghiệp vụ 1


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Hữu Quang
Ông Trần Hữu Quang

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Đinh Ngọc Phương
Ông Đinh Ngọc Phương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Trương Văn Tâm
Ông Trương Văn Tâm

Chức vụ: Thanh tra viên chính

4 Phan Thị Vân
Bà Phan Thị Vân

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Võ Quốc Việt
Ông Võ Quốc Việt

Chức vụ: Thanh tra viên

6 Lê Nho Huy
Ông Lê Nho Huy

Chức vụ: Thanh tra viên

7 Phan Tiến Dũng
Ông Phan Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên viên