Phòng Nghiệp vụ 3


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Ảnh
Ông Nguyễn Văn Ảnh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Phan Thanh Hưng
Ông Phan Thanh Hưng

Chức vụ: Thanh tra viên chính

3 Lê Thị Hà Uyên
Bà Lê Thị Hà Uyên

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Lê Văn Tân
Ông Lê Văn Tân

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Võ Thị Thu Sương
Bà Võ Thị Thu Sương

Chức vụ: Phó trưởng phòng