Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Thị Phương
Bà Đặng Thị Phương

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

2 Trần Văn Thanh
Ông Trần Văn Thanh

Chức vụ: Thanh tra viên

3 Trần Thị Minh Thùy
Bà Trần Thị Minh Thùy

Chức vụ: Cán sự

4 Trần Thị Thanh Tuyền
Bà Trần Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Nhân viên

5 Trần Chánh Tín
Ông Trần Chánh Tín

Chức vụ: Nhân viên

6 Nguyễn Đức Tiến
Ông Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh thanh tra

7 Nguyễn Đỏ
Ông Nguyễn Đỏ

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

8 Huỳnh Ngọc Tiên
Ông Huỳnh Ngọc Tiên

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

9 Nguyễn Quang Anh
Ông Nguyễn Quang Anh

Chức vụ: Chánh thanh tra

10 Bùi Cao Vân
Ông Bùi Cao Vân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

11 Pra Phương
Ông Pra Phương

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

12 Phạm Thị Thu Huyền
Bà Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ: Chuyên viên

13 Lê Văn Phương
Ông Lê Văn Phương

Chức vụ: Trưởng phòng

14 Nguyễn Thị Tuyết Em
Bà Nguyễn Thị Tuyết Em

Chức vụ: Phó trưởng phòng

15 Đoàn Ngọc Anh Sơn
Ông Đoàn Ngọc Anh Sơn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

16 Hà Đức Thành
Ông Hà Đức Thành

Chức vụ: Thanh tra viên chính

17 Nguyễn Văn Việt
Ông Nguyễn Văn Việt

Chức vụ: Thanh tra viên

18 Nguyễn Thị Diệu Ngọc
Bà Nguyễn Thị Diệu Ngọc

Chức vụ: Thanh tra viên

19 Nguyễn Văn Ảnh
Ông Nguyễn Văn Ảnh

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Phan Thanh Hưng
Ông Phan Thanh Hưng

Chức vụ: Thanh tra viên chính