Tìm kiếm

Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 2024
2 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 2024
3 Công khai số liệu thực hiện quyết toán ngân sách năm 2023 2023
4 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 2023
5 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023 2023
6 Công khai số liệu dự toán ngân sách Quý I năm 2023 2023
7 Công khai dự toán ngân sách năm 2023. 2023
8 Số liệu thu - chi ngân sách năm 2021 2022
9 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 2022
10 Số liệu thu - chi ngân sách năm 2021 2021
11 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 2021
12 Số liệu thu - chi ngân sách năm 2020 2020
13 Số liệu dự toán ngân sách năm 2020 2020
14 Số liệu dự toán ngân sách năm 2019 2019
15 Số liệu thu-chi ngân sách năm 2018 2019