Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Xử lý đơn thư
2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
5

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Giải quyết tố cáo
6

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng