Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2013

Ngày 05/01/2013, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu, chủ trì buổi tiếp công dân. Cùng tham dự có đại diện các cơ quan: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án thủy điện 3, UBND huyện Bắc Trà My, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UB

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh vụ việc và ý kiến của các thành viên tham dự; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu, kết luận từng vụ việc, như sau :

        1. Hộ ông Nguyễn Văn Thà (trú tại thôn 9, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My), có đơn yêu cầu Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi nhà nước thu hồi đất của gia đình Ông; Gia đình Ông không thống nhất với giá trị hỗ trợ được điều chỉnh tại Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh.

        Qua xem xét Báo cáo số 01/BC-STNMT ngày 03/01/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Thà, UBND tỉnh xét thấy:

        Ngày 24/8/2011, Hội đồng thẩm định tỉnh có Tờ trình số 17/TTr-HĐTĐ  trình UBND tỉnh phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình thủy điện Sông Tranh 2, trong đó điều chỉnh giá trị hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thà. Ngày 29/8/2011, UBND tỉnh có Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình thủy điện Sông Tranh 2, trong đó điều chỉnh giá trị hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thà là: 377.043.400 đồng (bao gồm: Hỗ trợ giáo dục 200.200 đồng; Hỗ trợ thắp sáng 1.872.000 đồng; Hỗ trợ chất đốt 3.744.000 đồng; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 371.227.200 đồng).

      Trong quá trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh; Hội đồng bồi thường phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy điện 3 rà soát, kiểm tra và nhận thấy: Hộ ông Nguyễn Văn Thà đã có phương án bố trí đất sản xuất, nhưng hộ ông Thà không có nhu cầu nhận đất sản xuất. Các khoản hỗ trợ thắp sáng, chất đốt đối với hộ ông Nguyễn Văn Thà đã được phê duyệt tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh và hộ ông Nguyễn Văn Thà đã nhận tiền vào ngày 11/7/2007.

        Để giải quyết nội dung vướng mắc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp cùng các ngành liên quan; Ngày 16/02/2012 Hội đồng bồi thường có Tờ trình số 03/TTr-HĐBT đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011; Ngày 16/4/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình, trong đó điều chỉnh giá trị hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thà (hỗ trợ giáo dục 200.200 đồng). Nguyên nhân điều chỉnh, như đã nêu phần trên.

       Qua kết quả kiểm tra, thực tế hộ ông Nguyễn Văn Thà có đơn tự nguyện tái định cư tự do ngoài huyện Bắc Trà My do chủ hộ ký ngày 25/10/2006 và được UBND huyện Bắc Trà My thống nhất số hộ tái định cư trên địa bàn tại Công văn số 440/UBND-TCKH ngày 08/12/2006. Hộ ông Nguyễn Văn Thà đã được nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, nên không được bố trí đất sản xuất trong khu tái định cư theo quy hoạch. Do đó, hộ ông Thà không thuộc đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo tiết 1.1, khoản 1, Điều 26 Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh (Trường hợp có đất nông nghiệp để bồi thường, hoặc được góp vốn liên doanh với Nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp thì không thực hiện hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và trợ cấp do mất đất sản xuất).

         Tại buổi tiếp công dân, hộ ông Nguyễn Văn Thà đề nghị xem xét hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ Ông theo tiết 1.3, khoản 1, điều 26, Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo tiết 1.3, khoản 1, điều 26 chỉ áp dụng: “Trường hợp không có đất sản xuất nông nghiệp để bồi thường...”. Trong khi đó, UBND huyện Bắc Trà My có phương án bố trí đất sản xuất, nhưng hộ ông Thà không có nhu cầu nhận đất sản xuất. Do đó, việc đề nghị của Ông không có cơ sở xem xét.

       Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 là đúng theo quy định của pháp luật; việc tính toán và thẩm định có sai sót (do tính thêm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011) đã được UBND tỉnh yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

        * Từ những cơ sở trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, kết luận:  Việc khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Thà không thống nhất với giá trị hỗ trợ được điều chỉnh tại Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh là không đủ cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Thà theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh.

        2. Ông Nguyễn Tá ( tổ 12, thôn Cửa Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An) có đơn đòi lại ngôi nhà, đất (cũ) hiện nay Trạm Công an số 2 (Hội An) quản lý.

       Sau khi xem xét Báo cáo số 86/BC-SXD ngày 07/8/2012 của Sở Xây dựng tỉnh về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tá và Báo cáo số 144/BC-HĐTV ngày 12/12/2012 của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, kết luận: Giao Sở Xây dựng tiếp tục làm rõ thêm thực trạng quản lý, sử dụng ngôi nhà trên và một số nội dung khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh; Báo cáo kết quả về UBND tỉnh để xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi trả lời đơn đòi lại nhà của ông Nguyễn Tá.

                                                            Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn