Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/3/2014 của UBND huyện Tiên Phước triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn năm 2014-2016”.

Sáng ngày 22/10/2014, UBND huyện Tiên Phước đã phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức phổ biến và tập huấn Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Qua đợt phổ biến, tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cũng như kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

                                                              Ngọc Anh


Tin liên quan