Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến Hiếp pháp và Luật Tiếp công dân

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến Hiếp pháp và Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; sáng ngày 24/10/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Tiếp công dân 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc sở.


                                                        (Quang cảnh Hội nghị)

Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trong và bảo vệ, chấp hành pháp luật về Hiến pháp; Luật Tiếp công dân; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công việc.

                                                          Ngọc Anh

Tin liên quan