Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Ngày 18/01/2018, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2017, ngành Thanh tra kết thúc 09 cuộc thanh tra năm 2016 chuyển sang và triển khai thực hiện 168/128 cuộc thanh tra, đạt 131% kế hoạch năm; kết thúc 154 cuộc và ban hành kết luận 144 cuộc; qua thanh tra phát hiện sai phạm 64.751,9 triệu đồng, 1.067.645 m2 đất tại 452 đơn vị, cá nhân sai phạm/587 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 29.364,9 triệu đồng, 1.053.120 m2 đất; giảm trừ quyết toán, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý khác 35.387 triệu đồng, 14.525 m2 đất. Kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 168 tập thể và 100 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 04 vụ. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 17.834,9 triệu đồng.

Tổ chức thực hiện 4.825 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó, thành lập đoàn 199 cuộc, thanh tra, kiểm tra theo đợt 4.626 cuộc) tại 25.645 cá nhân, tổ chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện vi phạm và xử lý 2.411 tổ chức, cá nhân với 16.610 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 2.953.5 triệu đồng, thu hồi cho phụ huynh học sinh 114,5 triệu đồng, bán hàng tịch thu 3.485,9 triệu đồng; xử phạt vi phạm 8.972 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 884 triệu đồng; đã thu 11.843 triệu đồng, tịch thu nhiều tang vật vi phạm hành chính.

Đối với công tác thanh tra năm 2018, theo ông Đặng phong, Chánh Thanh tra tỉnh, sẽ triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất; tập trung theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước của các cấp, ngành trên các lĩnh vực quản lý; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra lại theo đúng quy định pháp luật. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao.

Tăng cường công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ kiểm tra; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước đã bị thất thoát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; nhất là, tăng cường tuyên truyền, tư vấn lưu động đối với các địa phương sẽ và đang triển khai các dự án liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định của pháp luật; tăng cường tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp lên Trung ương. Thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập cho tất cả các đối tượng thuộc diện phải kê khai.

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017, có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 02 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 03 tập thể và 05 cá nhân được UBND tỉnh, 6 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra. Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.​

Trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017 tại Hội nghị: 


Ông Đặng Phong - Chánh Thanh tra tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho 
thanh tra huyện Thăng Bình và Nam Trà My 

Ông Đặng Phong - Chánh Thanh tra tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân


                                                                                                 Thanh Nhung

Tin liên quan