Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Tin liên quan