Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai; Công văn số 7702/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 7765/UBND-KGVX ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Thông báo số 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh Quảng Nam tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, cảnh giác cao trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cơ quan tại Kế hoạch số 36/KH-TTT ngày 28/10/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu (như giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra) theo quy định của pháp luật. 

4. Cài đặt và sử dụng 03 ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID19: PC-Covid (do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19); VN-eID (ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý); Sổ sức khoẻ điện tử (ứng dụng quản lý thông tin sức khoẻ của cá nhân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý) trên điện thoại thông minh; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua các ứng dụng này. Thực hiện kiểm soát vào/ra hằng ngày đối với người đến/đi thông qua mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid.

Trên đây là nội dung tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Thanh tra tỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và của UBND tỉnh tại Công văn số 7702/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 và Công văn số 7765/UBND-KGVX ngày 03/11/2021, yêu cầu tất cả công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn