Nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258087&download=true

2. Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258088&download=true

3. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258089&download=true

4. Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258090&download=true và nội dung KH /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258111&download=true

5. Kế hoạch số 5245/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258091&download=true và Phụ lục /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258092&download=true  

6. Kế hoạch số 5442/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258093&download=true và phụ lục /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258094&download=true

7. Kế hoạch số 5440/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258095&download=true và phụ lục /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258096&download=true

8. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258097&download=true

9. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258098&download=true

10. Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258099&download=true

11. Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258100&download=true

12. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258101&download=true

13. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258102&download=true

14. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258103&download=true

15. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258105&download=true

16. Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”. /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258106&download=true và Đề án /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258107&download=true

17. Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258108&download=true và nội dung Quy chế /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL258109&download=true

Tin liên quan