Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 865/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Thanh tra tỉnh Quảng nam đăng tải nội dung Nghị định này để tuyên truyền, phổ biến cho Công chức, viên chức, người lao động, người dân... nắm rõ các nội dung của Nghị định.

Tin liên quan