Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy; đồng thời, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tải Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn