Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Thanh tra tỉnh đăng tải Tài liệu cài đặt; hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Tin liên quan