Kết luận thanh tra số 85/KL-TTT ngày 18/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019 - 2022

Kết luận thanh tra số 85/KL-TTT ngày 18/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019 - 2022

Tải Kết luận thanh tra số 85/KL-TTT tại đây

Tin liên quan