Hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và 26 năm ngày thành lập Thanh tra Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh quyết định thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02 tháng 01 năm 1997, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của Thanh tra tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), ngay từ khi tách tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng và củng cố tổ chức.

Qua nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã từng bước trưởng thành về nhiều mặt, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Nam được chỉnh trang đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ

Hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh trong những năm qua luôn bám sát, phục vụ thiết thực những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, địa phương. Hằng năm, các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực KT-XH nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm chính sách, pháp luật như: Quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư, xây dựng cơ bản; tài chính - ngân sách…. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng; kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; đề xuất nhiều kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra.