Thanh tra tỉnh triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính tại Thông báo kết luận số 72/TB-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 72/TB-UBND ngày 08/3/2024 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, yêu cầu cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Quảng Nam quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, Văn phòng, giữa các bộ phận, cán bộ, công chức trong nội bộ phòng, Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Thứ hai, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn Phòng tập trung triển khai, tham mưu có hiệu quả các chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết  số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 2817/KH-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 20/02/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.

Thứ ba, đề nghị công chức Thanh tra tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá kết quả giải quyết của từng thủ tục hành chính; tập trung làm rõ các điểm nghẽn, nguyên nhân giải quyết chậm, quá hạn (chủ quan, khách quan) và kịp thời đề xuất giải pháp cụ thể cho Thanh tra tỉnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung thực hiện Thông báo kết luận số 72/TB-UBND ngày 08/3/2024 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, yêu cầu tất cả công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.   

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn