Thanh tra tỉnh triển khai một số nội dung về công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tại Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, yêu cầu công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh Quảng Nam tăng cường đổi mới, bám sát thực tế để tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hưởng ứng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng trong công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06.

Thứ hai, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn Phòng tập trung xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thanh tra đã được phê duyệt, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng lộ trình của tỉnh. Tăng cường sử dụng, phát huy hiệu quả các nền tảng số, hệ thống dùng chung của tỉnh.

Thứ ba, đề nghị công chức Thanh tra tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra tình trạng trang thiết bị công nghệ thông tin dùng chung, dùng riêng trong cơ quan báo cáo, đề xuất về Văn phòng tổng hợp và triển khai đầu tư theo Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đúng theo lộ trình tại Quyết định số 334/QĐ- UBND ngày 07/02/2024.

Trên đây là nội dung thực hiện Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024, yêu cầu tất cả công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.   

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn