Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, rà soát các hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. 

Thứ hai, thực hiện xây dựng hệ thống thông tin trên các hạ tầng số đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có.

Thứ ba, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn Phòng  trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh nếu công chức thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Thứ tư, yêu cầu công chức Thanh tra tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, nhất là việc rà soát, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Trên đây là nội dung thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, yêu cầu tất cả công chức Thanh tra tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.   

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn