Tài liệu Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tải Tài liệu Hội nghị trực tuyến tại đây

Hoặc tải tại đây https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher//Content/tai-lieu-hoi-nghi-tuyen-tuyen-truyen-pho-bien-luat-thanh-tra-2022-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh?6586395

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn