Công khai Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Công khai Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Thanh tra 2022 quy định về việc công khai kết luận thanh tra; Căn cứ Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam công khai đăng tảiCông khai Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Thời hạn đăng tải công khai: 15 ngày, kể từ ngày đăng tải 

Nội dung Kết luận tại đây: 

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn