Thanh tra tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử

Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử, kể từ ngày 01/7/2024, mọi công dân phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Để đảm bảo các điều kiện cho tổ chức, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Thanh tra tỉnh gửi tài liệu hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VNeID để đồng bộ tài khoản, kế thừa các dữ liệu của tổ chức, cá nhân theo tài khoản đăng ký trước đây; giúp tổ chức, công dân hiểu về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đồng bộ tài khoản, sử dụng tài khoản VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn