Kết luận thanh tra số 19/KL-TTT ngày 18/8/2016

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản (2012-2015) tại Chi cục quản lý thị trường

Kết luận thanh tra số 18/KL-TTT ngày 09/8/2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Nam Giang trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong 02 năm 2014-2015

Kết luận thanh tra số 17/KL-TTT ngày 08/8/2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về PCTN tại huyện Thăng Bình

Kết luận thanh tra số 15/KL-TTT ngày 19/7/2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Kết luận thanh tra số 14/KL-TTT ngày 29/7/2016

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2011-2015 tại BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Phước

Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT ngày 07/7/2016

Kết luận thanh tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại BQL phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 06/06/2016

Kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại BQL dự án đường Nam Quảng Nam - Trà My - Trà Bồng

Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 22/02/2016

Kết luận thanh tra thanh tra thủ trưởng của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình

Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 29/02/2016

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại BQL dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn

Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 22/02/2016

Kết luận thanh tra quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam