Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 01/02/2019 thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu mua thuốc; đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế từ năm 2013 - 2017 tại Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 01/02/2019 thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu mua thuốc; đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế từ năm 2013 - 2017 tại Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc

Kết luận số 26/KL-TTT ngày 14/12/2018 Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Hội An

Kết luận số 26/KL-TTT ngày 14/12/2018 Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Hội An

Kết luận số 25/KL-TTT ngày 30/11/2018 thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trong 02 năm tại huyện Đại Lộc

Kết luận số 25/KL-TTT ngày 30/11/2018 thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trong 02 năm tại huyện Đại Lộc

Kết luận số 23/KL-TTT ngày 05/11/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất từ năm 2013-2017 tại huyện Núi Thành

Kết luận số 23/KL-TTT ngày 05/11/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất từ năm 2013-2017 tại huyện Núi Thành

Kết luận số 22/KL-TTT ngày 26/10/2018 về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 177 ngày 01/3/2018 của UBND huyện Quế Sơn về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Công ty CP Nam Sơn

Kết luận số 22/KL-TTT ngày 26/10/2018 về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 177 ngày 01/3/2018 của UBND huyện Quế Sơn về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Công ty CP Nam Sơn

Kết luận số 21/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty CP Đầu tư Thiên Tân Thành

Kết luận số 21/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty CP Đầu tư Thiên Tân Thành

Kết luận số 20/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết luận số 20/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết luận số 19/KL-TTT ngày 31/08/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng NSNN trong việc đầu tư xây dựng Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An và Dự án hệ thống cấp thoát nước thị trấn Đông Phú

Kết luận số 19/KL-TTT ngày 31/08/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng NSNN trong việc đầu tư xây dựng Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An và Dự án hệ thống cấp thoát nước thị trấn Đông Phú

Kết luận số 18/KL-TTT ngày 22/08/2018 thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Kết luận số 18/KL-TTT ngày 22/08/2018 thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn