Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 26/07/2018 v/v chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, hoạt động sx kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 26/07/2018 v/v chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, hoạt động sx kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam

Kết luận số 11/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ

Kết luận số 11/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ

Kết luận số 10/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Tài chính

Kết luận số 10/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Tài chính

Kết luận số 9/KL-TTT ngày 19/7/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXDCB từ năm 2013-2017 tại UBND huyện Quế Sơn

Kết luận số 9/KL-TTT ngày 19/7/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXDCB từ năm 2013-2017 tại UBND huyện Quế Sơn

Kết luận số 8/KL-TTT ngày 13/07/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết luận số 8/KL-TTT ngày 13/07/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết luận số 7/KL-TTT ngày 13/06/2018 thanh tra hoạt động khai thác đất nguyên liệu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam, Núi Thành

Kết luận số 7/KL-TTT ngày 13/06/2018 thanh tra hoạt động khai thác đất nguyên liệu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam, Núi Thành

Kết luận số 6/KL-TTT ngày 01/06/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXD cơ bản từ năm 2012 đến 2017 tại huyện Nam Trà My

Kết luận số 6/KL-TTT ngày 01/06/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXD cơ bản từ năm 2012 đến 2017 tại huyện Nam Trà My

Kết luận số 5/KL-TTT ngày 17/05/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kết luận số 5/KL-TTT ngày 17/05/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kết luận số 4/KL-TTT ngày 11/5/2018 thanh tra công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Tam Kỳ

Kết luận số 4/KL-TTT ngày 11/5/2018 thanh tra công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Tam Kỳ

Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 12/4/2018

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án Khu đô thị số 06 thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn