Kết luận số 18/KL-TTT ngày 22/08/2018 thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Kết luận số 18/KL-TTT ngày 22/08/2018 thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 17 ngày 22/08/2018 việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Chủ đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ theo cam kết trên địa bàn Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 17 ngày 22/08/2018 việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Chủ đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ theo cam kết trên địa bàn Quảng Nam

Kêt luận số 16/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa,T&DL tỉnh trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kêt luận số 16/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa,T&DL tỉnh trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kết luận số 15/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN

Kết luận số 15/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN

Kết luận số 14/KL-TTT ngày 09/08/2018 về thanh tra chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Cao su Đức Phú

Kết luận số 14/KL-TTT ngày 09/08/2018 về thanh tra chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Cao su Đức Phú

Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT ngày 06/08/2018 trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016-2017

Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT ngày 06/08/2018 trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016-2017

Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 26/07/2018 v/v chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, hoạt động sx kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 26/07/2018 v/v chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, hoạt động sx kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam

Kết luận số 11/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ

Kết luận số 11/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ

Kết luận số 10/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Tài chính

Kết luận số 10/KL-TTT ngày 25/07/2018 kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Tài chính

Kết luận số 9/KL-TTT ngày 19/7/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXDCB từ năm 2013-2017 tại UBND huyện Quế Sơn

Kết luận số 9/KL-TTT ngày 19/7/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXDCB từ năm 2013-2017 tại UBND huyện Quế Sơn