Kết luận số 8/KL-TTT ngày 13/07/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết luận số 8/KL-TTT ngày 13/07/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết luận số 7/KL-TTT ngày 13/06/2018 thanh tra hoạt động khai thác đất nguyên liệu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam, Núi Thành

Kết luận số 7/KL-TTT ngày 13/06/2018 thanh tra hoạt động khai thác đất nguyên liệu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam, Núi Thành

Kết luận số 6/KL-TTT ngày 01/06/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXD cơ bản từ năm 2012 đến 2017 tại huyện Nam Trà My

Kết luận số 6/KL-TTT ngày 01/06/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ĐTXD cơ bản từ năm 2012 đến 2017 tại huyện Nam Trà My

Kết luận số 5/KL-TTT ngày 17/05/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kết luận số 5/KL-TTT ngày 17/05/2018 thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kết luận số 4/KL-TTT ngày 11/5/2018 thanh tra công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Tam Kỳ

Kết luận số 4/KL-TTT ngày 11/5/2018 thanh tra công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Tam Kỳ

Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 12/4/2018

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án Khu đô thị số 06 thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 07/3/2018

Kết luận việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Đông Giang về tình hình sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Quảng Nam tại xã Ba, huyện Đông Giang

Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 16/01/2018

Kết luậnthanh tra việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kết luận thanh tra số 33/KL-TTT ngày 13/12/2017

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ năm 2012-2016 tại UBND huyện Tây Giang

Kết luận thanh tra số 32/KL-TTT ngày 11/12/2017

Kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quảng lý, sử dụn nguồn hỗ trợ, phát triển chính thức (ODA) của Sở kế hoạch và Đầu tư