Kết luận thanh tra số 28/KL-TTT ngày 28/11/2017

Kết luận thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong 02 năm (2015-2016)

Kết luận thanh tra số 27/KL-TTT ngày 24/11/2017

Kết luận thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước trong 02 năm (2015 và 2016) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 26/KL-TTT ngày 24/11/2017

Kết luận thanh tra về việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập và chế độ định mức, tiêu chuẩn ở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 25/KL-TTT ngày 24/11/2017

Kết luận về vệc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập và chế độ định mức, tiêu chuẩn ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 24/KL-TTT ngày 26/11/2017

Kết luận kiểm tra công tác minh bạch tài tản, thu nhập và định mức tiêu chuẩn tại sở GTVT theo Kê hoạch 999/KH-UBND của UBND tỉnh.

Kết luận thanh tra số 23/KL-TTT ngày 16/11/2017

Kết luận kiểm tra công tác minh bạch tài tản, thu nhập và định mức tiêu chuẩn tại Sở Y tế theo Kế hoạch 999/KH-UBND của UBND tỉnh.

Kết luận thanh tra số 22/KL-TTT ngày 16/11/2017

Kết luận kiểm tra công tác minh bạch tài tản, thu nhập và định mức tiêu chuẩn tại sở TN&MT theo Kê hoạch 999/KH-UBND của UBND tỉnh

Kết luận thanh tra số 21/KL-TTT ngày 20/10/2017

Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra số 20/KL-TTT ngày 05/10/2017

Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn từ năm 2011 đến 2015

Kết luận thanh tra số 19/KL-TTT ngày 05/10/2017

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2011-2015 tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Nam

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn