Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả tiếp dân

Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả tiếp dân

Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Tiếp công dân định kỳ tháng 7