Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tại phiên họp thứ 3

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tại phiên họp thứ 3

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Nội dung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản 2018

Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản 2018

Hướng dẫn tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng

Hướng dẫn tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn