Xây dựng nhà tình nghĩa đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn

Xây dựng nhà tình nghĩa đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn

Hoàn thiện pháp luật về thanh tra phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước

Trong mô hình cũng như trong nội hàm của nền hành chính công mới, thanh tra được định dạng là một trong hai vị trí trụ cột của chu trình quản lý hành chính công. Một là, xây dựng, ban hành thể chế Nhà nước; hai là, thanh tra, kiểm tra. Như vậy, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thanh tra là thực hiện cơ bản toàn bộ công đoạn hai của chu trình quản lý hành chính công.

Một số nội dung cần chú ý khi thanh tra quản lý sử dụng đất

Hiện nay tình hình quản lý và sử dụng đất được Chính phủ, bộ ngành và UBND tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo tiến hành thanh tra thường xuyên. Để giúp các thành viên các đoàn thanh tra tổ chức tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch được giao; Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổng hợp một số nội dung cần chú ý trong công tác thanh tra đất đai.

HỘI THẢO GÓP Ý XÂY DỰNG LUẬT THANH TRA NĂM 2010 SAU 06 NĂM THI HÀNH

Trong khuôn khổ thực hiện tổng kết, đánh giá 06 năm thi hành pháp luật thanh tra theo 2613/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ngày 14/7/2017, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của đại biểu các sở, ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Luật Thanh tra năm 2010.

Chưa kiểm soát được tài sản: Xử không được làm giàu bất hợp pháp

Ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp cho rằng, chưa kiểm soát được tài sản thì không bao giờ xử được hành vi làm giàu bất hợp pháp, tài sản tăng lên một cách bất thường so với thu nhập chính đáng….

Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng – Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả

Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) , Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung thành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân), các văn bản pháp luật có liên quan, trong những năm qua, hoạt động giám sát công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng nói riêng của Quốc hội đ

Bàn về trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc để kiểm điểm về công tác thanh tra trong thời gian qua. Trong cuộc họp có thảo luận nhiều ý kiến về Kết luận thanh tra. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Nam giới thiệu bài viết này để các đồng chí trong ngành cùng tham khảo, nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tình hình thực trạng khiếu nại, tố cáo và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết ở cơ sở

Trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở, yếu kém trong quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, không làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó là nhận định của Đảng và Nhà nước ta về khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Công bố quyết định xử lý sau thanh tra của UBND tỉnh

Công bố quyết định xử lý sau thanh tra của UBND tỉnh