Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 212/TTr-SKHCN ngày 23/02/2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai tại địa chỉ: http://sotandanquangnam.vn

Đến nay phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành, đảm bảo đưa vào sử dụng.

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 865/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Thanh tra tỉnh Quảng nam đăng tải nội dung Nghị định này để tuyên truyền, phổ biến cho Công chức, viên chức, người lao động, người dân... nắm rõ các nội dung của Nghị định.

CẨM NANG CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP CƠ SỞ TỈNH QUẢNG NAM

CẨM NANG CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP CƠ SỞ TỈNH QUẢNG NAM

Nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai; Công văn số 7702/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 7765/UBND-KGVX ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Thông báo số 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

CHỈ THỊ 23/CT-TTG NGÀY 02/09/2021 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

CHỈ THỊ 23/CT-TTG NGÀY 02/09/2021 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn