Số ký hiệu 36/2004/CT-TTg
Trích yếu VÒ viÖc chÊn chØnh vµ t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký n
Ngày ban hành 27/10/2004
Ngày có hiệu lực 27/10/2004
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
VÒ viÖc chÊn chØnh vµ t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o
Số ký hiệu: 36/2004/CT-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/10/2004

Văn bản liên quan